Welcome to Swan McAdemy. You are in:

Regulamin [POL]

Pobierz Regulamin jako plik PDF

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.SWAN-MCADEMY.COM  

 

1. DEFINICJE

 

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 

SWAN PAYMENTS

Swan Payments Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, ulica Bielawska 14A, kod pocztowy 05-520, numer NIP 123-132-37-49, kapitał zakładowy 5.000,00 PLN, będąca operatorem Serwisu oraz administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem tego Serwisu.

 

SERWIS

Serwis internetowy pod adresem www.Swan-McAdemy.com, który w głównej mierze skierowany jest do specjalistów w dziedzinie płatności mobilnych i elektronicznych, FinTech oraz nowoczesnych technologii w handlu. W ramach Serwisu i na zasadach określonych w Regulaminie Swan Payments świadczy usługi w drodze elektronicznej, przede wszystkim polegające na umożliwieniu dostępu do Materiałów. Serwis jest w głównej mierze prowadzony w języku angielskim. 

 

UŻYTKOWNIK

Jakakolwiek osoba korzystająca lub wizytująca Serwis. 

 

UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY

Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dla której w wyniku pozytywnego procesu Rejestracji utworzone zostało indywidualne Konto Użytkownika.

 

MATERIAŁY

Publikacje, prezentacje, szkolenia, webinaria i inne treści o dowolnej formie, w szczególności tekstowej, graficznej, fotograficznej, dźwiękowej, audiowizualnej, objęte prawami autorskimi i udostępniane w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie przez Swan Payments. Materiały są udostępnianie w języku angielskim lub innych językach.

 

MATERIAŁY NIEODPŁATNE

Materiały, do których dostęp mają Użytkownicy, przy czym dostęp do całości lub części tych Materiałów może być zastrzeżony dla Użytkowników Zarejestrowanych. 

 

MATERIAŁY ODPŁATNE

Materiały, dostęp do których zastrzeżony jest dla Użytkowników Zarejestrowanych i co do których zastrzeżono odpłatność, o czym Użytkownicy są informowani przed rozpoczęciem korzystania z tych Materiałów.

 

 

UMOWA

Umowa zawierana między Użytkownikiem Zarejestrowanym a Swan Payments, umożliwiająca Użytkownikowi Zarejestrowanemu korzystanie z Materiałów.

 

KONTO 

Prowadzone przez Swan Payments dla Użytkownika Zarejestrowanego pod unikalną nazwą (login) konto, umożliwiające Użytkownikowi Zarejestrowanemu logowanie się do Serwisu w celu skorzystania z Materiałów Odpłatnych oraz Materiałów Nieodpłatnych, co do których zastrzeżono obowiązek Rejestracji.

 

REJESTRACJA

Procedura zakładania Konta Użytkownika w Serwisie.

 

REGULAMIN

Niniejszy Regulamin Serwisu, dostępny na stronie www.Swan-McAdemy.com. Regulamin reguluje prawa Użytkowników posiadających status konsumenta. Zasady świadczenia usług w ramach Serwisu przez Swan Payments na rzecz pozostałych osób i podmiotów określa umowa z nimi zawarta. 

 

 

2. INFORMACJE OGÓLNE

 

2.1. Serwis jest platformą internetową, która w głównej mierze skierowana jest do specjalistów w dziedzinie płatności mobilnych i elektronicznych, FinTech oraz nowoczesnych technologii omni-channel w handlu.

2.2. Serwis umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Materiałów. Materiały mogą mieć charakter Materiałów Nieodpłatnych lub Materiałów Odpłatnych. 

2.3. W celu skorzystania z Serwisu niezbędny jest dostęp do sieci Internet o przepustowości co najmniej 512 kB/s. Dostęp do Serwisu uzyskują Użytkownicy za pośrednictwem:

a. komputera z:

systemem operacyjnym: MS Windows 7, Mac OS.10.X, lub ich nowszych wersji

przeglądarką internetową z włączoną funkcją obsługi plików cookies oraz JavaScript, Microsoft Internet Eksplorer 9.0, Google Chrome 30.x, Mozilla Firefox 32.x, Opera 12.x lub ich nowszych wersji

b. urządzenia mobilnego (tablet, telefon komórkowy, smartfon, palmtop) z:

systemem operacyjnym Android 4.4, iOS 6.x,  Windows Phone 8.x lub ich nowszych wersji,

przeglądarką internetową Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari w wersjach zgodnych z urządzeniem

2.4. Do prawidłowego korzystania z Materiałów video niezbędne jest posiadanie oprogramowania Adobe Flash Player w aktualnej wersji  lub ich nowszych wersji. 

2.5. Korzystanie z Serwisu za pomocą przeglądarki internetowej może wiązać się z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet na rzecz dostawcy usług, zgodnie z jego cennikiem usług.

2.6. Serwis działa w oparciu o technologię plików „cookies”. Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez Swan Payments są zawarte w Polityce prywatności w części „Terms & Policies” na portalu.     

2.7. Serwis oraz jego zasoby podlegają ochronie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

2.8. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta. Użytkownik jest proszony o zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu przed założeniem Konta. 

2.9. Swan Payments zapewnia następujące metody kontaktu dla wszystkich korzystających z Serwisu:

a. e-mail: McAdemy@swan-payments.com 

b. adres korespondencyjny: Swan Payments Sp. z o.o., ul. Bielawska 14A, kod pocztowy 05-520, Konstancin-Jeziorna, Polska

 

 

3. USŁUGI SWAN PAYMENTS

 

3.1. W ramach niniejszego Serwisu Swan Payments świadczy usługi drogą elektroniczną. Usługi te polegają na:

a. zakładaniu, utrzymywaniu i likwidowaniu Kont Użytkowników;

b. umożliwianiu dostępu do Materiałów, w tym do Materiałów Odpłatnych na podstawie Umowy;

c. umożliwianiu Użytkownikom Zarejestrowanym prowadzenia w Serwisie aktywności, o których mowa w pkt 6 Regulaminu;

d. przesyłaniu newslettera.

3.2. Usługi, o których mowa w pkt 3.1 świadczone są nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, za wyjątkiem umożliwiania dostępu do Materiałów Odpłatnych na podstawie Umowy, które świadczone są odpłatnie przez czas oznaczony.

3.3. Wszystkie usługi świadczone przez czas nieoznaczony mogą być wypowiedziane przez Użytkownika w każdym czasie i bez podania przyczyny poprzez przesłanie wypowiedzenia do Swan Payments na adresy wskazane w pkt. 2.9 Regulaminu. 

3.4. W przypadku, w którym wypowiedzenie dotyczące usług, o których mowa w pkt 3.1 (a) następuje przed upływem terminu świadczenia usług polegających na udostępnianiu Materiałów Odpłatnych, bieg tego okresu wypowiedzenia następuje z dniem zakończenia świadczenia usług udostępniania Materiałów Odpłatnych. 

 

4. KORZYSTANIE Z MATERIAŁÓW

 

4.1. Swan Payments dostarcza w ramach Serwisu Materiały, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Sposób udostępnienia Materiału zależy od rodzaju danego Materiału i może polegać na możliwości jego odczytania, odtworzenia, odsłuchania, bez prawa do jego kopiowania, utrwalania lub odsprzedaży, tj. wszelkie odczytywanie, odtwarzanie, odsłuchiwanie materiałów następuje on-line w technologii streamingu bez tworzenia kopii na lokalnym urządzeniu.

4.2. Korzystanie z Materiałów Nieodpłatnych nie wymaga rejestracji, chyba że w odniesieniu do danych Materiałów Nieodpłatnych zastrzeżono obowiązek Rejestracji. 

4.3. Korzystanie z Materiałów Odpłatnych jest zastrzeżone wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych. 

4.4. Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do Materiałów Odpłatnych poprzez zawarcie ze Swan Payments Umowy. Umowa jest zawierana w drodze elektronicznej,  co następuje poprzez wybór Materiału Odpłatnego oraz dokonanie zapłaty za dostęp. O obowiązku zapłaty Użytkownik Zarejestrowany jest informowany podczas finalizowania zamówienia dzięki przyciskowi „ORDER and PAY” 

4.5. Swan Payments przesyła niezwłocznie na adres e-mail Użytkownika Zarejestrowanego potwierdzenie zawarcia Umowy, z chwilą jego otrzymania przez Użytkownika Zarejestrowanego dochodzi do zawarcia Umowy.

4.6. Ceny poszczególnych Materiałów podane są przy danym Materiale i są cenami brutto, tj. zawierają podatki. Podane ceny są cenami w euro. 

4.7. Płatności za Materiały dokonywane są przy wykorzystaniu karty lub za pośrednictwem serwisu płatniczego, do którego Użytkownik Zarejestrowany zostanie skierowany po zatwierdzeniu zamówienia. Korzystanie z serwisu płatniczego odbywa się zgodnie z regulaminem tego serwisu. Jeżeli płatność nie nastąpi w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, uznaje się że zamówienie zostało anulowane przez Użytkownika Zarejestrowanego.

4.8. Materiał zostaje udostępniony Użytkownikowi Zarejestrowanemu z chwilą dokonania zapłaty, a następnie wyboru przycisku „GO TO PRODUCT” albo „READ MORE”.  Wybór przycisku oznacza zgodę Użytkownika Zarejestrowanego na pełne wykonanie usługi i powoduje skutki opisane w pkt 8.2 Regulaminu. 

4.9. Ograniczenia dotyczące tego, ile razy dany Materiał Odpłatny możne być oglądany, czytany lub wykorzystywany bądź ograniczenia dotyczące czasu oglądania, czytania lub korzystania z danego Materiału Odpłatnego są wskazane przy danym Materiale. Użytkownicy są informowani o powyższym przed rozpoczęciem korzystania z Materiału Odpłatnego. Jeśli Materiał jest udostępniany przez określony czas, czas tego dostępu liczony jest od momentu jego pierwszego odtworzenia, odczytania lub rozpoczęcia korzystania z niego w inny sposób. Czas pozostały do wygaśnięcia dostępu jest widoczny w panelu użytkownika „MY ACCOUNT” po każdym zalogowaniu się na Konto przez Użytkownika. Pozostała do wykorzystania liczba odczytań, odtworzeń lub innego rodzaju korzystania z Materiałów również jest widoczna po każdym zalogowaniu się na Konto.

4.10. Użytkownik Zarejestrowany może korzystać z Materiałów tylko z jednego urządzenia jednocześnie. Dostęp do Materiałów Odpłatnych przysługuje wyłącznie jednemu Użytkownikowi Zarejestrowanemu.

 

5. ZASADY REJESTRACJI

 

5.1. Rejestracja służy założeniu Konta przez Użytkownika i umożliwia korzystanie z Materiałów Odpłatnych oraz części Materiałów Nieodpłatnych, co do których zastrzeżono wymóg rejestracji. Rejestracja następuje poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej www.Swan-McAdemy.com. 

5.2. Użytkownik zobowiązany jest podać w formularzu rejestracyjnym nazwę Konta Użytkownika, adres e-mail oraz hasło.

5.3. Po wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, Swan Payments potwierdzi Rejestrację w Serwisie w wiadomości przesłanej na podany adres e-mail Użytkownika. W wyniku pomyślnej Rejestracji Swan Payments utworzy dla Użytkownika Konto przypisane do loginu podanego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta po podaniu w Serwisie swojego adresu email i hasła (logowanie).

5.4. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Użytkownik nie może korzystać z Kont innych Użytkowników lub udostępniać danych swojego Konta innym osobom. Użytkownik powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta nie mogą być przenoszone na inne osoby. 

5.5. Użytkownik może w każdym czasie zgłosić żądanie likwidacji Konta z Serwisu i przesłać je na adresy wskazane w pkt. 2.9 Regulaminu. Do likwidacji Konta stosuje się postanowienia pkt 3.4 Regulaminu. Usunięcie Konta nie ma wpływu na zobowiązania Użytkownika wobec Swan Payments powstałe przed zgłoszeniem żądania likwidacji. 

5.6. Swan Payments zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania dostępu do Konta bądź do wszystkich lub wybranych Materiałów w przypadku zagrożenia dla bezpieczeństwa Konta lub Serwisu. Swan Payments może uzależnić dalsze korzystanie z Konta od zmiany hasła dostępowego. 

5.7. Z Rejestracją lub korzystaniem z Konta nie wiąże się obowiązek poniesienia jakichkolwiek opłat.

5.8. Podczas Rejestracji Użytkownik zostanie także poproszony o wyrażenie zgody na subskrypcję newslettera Serwisu, zawierającego informacje o aktualnej ofercie Serwisu. Wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera jest fakultatywne i nie stanowi warunku skorzystania z usług Serwisu. Użytkownik może w każdym czasie po Rejestracji zgłosić chęć otrzymywania newslettera lub cofnąć na to zgodę.  

 

6. AKTYWNOŚĆ UŻYTKOWNIKA W SERWISIE

 

6.1. Użytkownik Zarejestrowany może w ramach Serwisu uczestniczyć w głosowaniach, ankietach, dodawać komentarze, zadawać pytania prelegentom, zamieszczać zdjęcia, treści tekstowe, graficzne lub fotograficzne. 

6.2. Wprowadzając do Serwisu treści tekstowe, graficzne lub fotograficzne Użytkownik oświadcza, że posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przez obowiązujące prawo do tego, aby treści te były rozpowszechnione publicznie za pośrednictwem Serwisu oraz, że nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.   

6.3. Wprowadzając do Serwisu treści tekstowe, graficzne lub fotograficzne Użytkownik udziela Swan Payments nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, licencji w zakresie praw autorskich i pokrewnych do tych treści na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką; 

b. wprowadzenia do obrotu, pamięci komputera, sieci komputerowej i baz danych;

c. publiczne wykonanie, wyświetlanie, odtwarzanie  i udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w każdym miejscu i czasie;

d. użyczenie lub dzierżawa;

e. wykorzystanie w celu promocji Serwisu lub usług Swan Payments.

6.4. Użytkownik wyraża zgodę na to aby Swan Payments mógł przenosić licencję lub udzielać dalszej licencji na całość lub część treści.   

6.5. Treści zamieszczane w Serwisie przez Użytkownika Zarejestrowanego mogą podlegać moderacji przez Swan Payments. Użytkownik upoważnia Swan Payments do redagowania, przerabiania, skracania wprowadzanych do Serwisu treści, a ponadto także łączenia ich z innymi treściami.

6.6. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania zasad korzystania z serwisu opisanych w Regulaminie, a także nie podejmowania działań na niekorzyść Swan Payments lub innych Użytkowników. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym. Niedopuszczalne jest zamieszczanie w Serwisie treści niezgodnych z przepisami prawa, normami społecznymi, obyczajowymi i moralnymi, służących celom komercyjnym, reklamowym lub promocyjnym, przesyłanie spamu ani niezamówionej informacji handlowej, obrażających godność lub dobra osobiste innych osób, wykorzystywanie danych osobowych innych Użytkowników w celach niezwiązanych z działaniem Serwisu. 

6.7. Użytkownik Zarejestrowany może zdecydować o ujawnieniu nazwy swojego konta innym Użytkownikom. Ujawnieniu nie podlegają inne dane osobowe Użytkownika, w szczególności adres e-mail i hasło do Konta Użytkownika.  

 

7. REKLAMACJE

 

7.1. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację nienależytego wykonywania usług świadczonych przez Swan Payments w ramach Serwisu, w szczególności dotyczących nieprawidłowości związanych z udostępnianiem Materiałów. 

7.2. Reklamacje można składać na adresy wskazane w pkt. 2.9 Regulaminu. 

7.3. Zaleca się - w celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji - aby w opisie reklamacji podane zostały: informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, żądanie Użytkownika w związku z reklamacją oraz jego dane kontaktowe.

7.4. Reklamacje będą rozstrzygane przez Swan Payments w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania. Jeżeli podane w reklamacji dane bądź informacje nie umożliwiają rozpoznania reklamacji przez co wymagają uzupełnienia, Swan Payments zwraca się do Użytkownika o ich uzupełnienie. Termin na rozpatrzenie reklamacji rozpoczyna swój bieg od daty jej uzupełnienia. 

 

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

8.1. Użytkownikowi Zarejestrowanemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w każdym czasie przed dokonaniem zapłaty, zaś po dacie zapłaty w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy tylko pod warunkiem, że Użytkownik Zarejestrowany nie odczytał, nie odtworzył lub nie rozpoczął korzystania w inny sposób z Materiałów Odpłatnych. 

8.2. Odczytanie, odtworzenie lub rozpoczęcie korzystania z Materiałów Odpłatnych przez Użytkownika Zarejestrowanego oznacza jego zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przez Swan Payments, co jednocześnie powoduje utratę prawa do odstąpienia od Umowy. O skutkach odczytania, odtworzenia lub rozpoczęcie korzystania z Materiałów Odpłatnych, Użytkownicy Zarejestrowani są informowani przed ich odczytaniem, odtworzeniem lub rozpoczęciem korzystania.

8.3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. Po odstąpieniu od Umowy nie jest możliwe dokonanie odczytania, pobrania lub rozpoczęcia korzystania w inny sposób z Materiałów Odpłatnych.

8.4. Odstąpienie od Umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie można przesłać na adresy wskazane w pkt. 2.9 Regulaminu. W celu odstąpienia od Umowy Użytkownik Zarejestrowany może wykorzystać wzór formularza stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu, co jednak nie jest obowiązkowe.  

8.5. Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

8.6. Swan Payments przesyła na adres e-mail Użytkownika Zarejestrowanego potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

8.7. Swan Payments ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika Zarejestrowanego o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Użytkownikowi Zarejestrowanemu wszystkie dokonane przez niego płatności. 

8.8. Swan Payments dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik Zarejestrowany, chyba że Użytkownik Zarejestrowany wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 

9.1. Zakres odpowiedzialności Swan Payments ogranicza się do usług świadczonych w ramach Serwisu. 

9.2. Swan Payments udostępnia Materiały pozbawione wad fizycznych i prawnych. Swan Payments nie odpowiada za użyteczność ani przydatność Materiałów do celów założonych przez Użytkownika.

9.3. Swan Payments nie udziela Użytkownikom gwarancji na okres po zakończeniu świadczenia usług w ramach Serwisu.  

9.4. W przypadku przerw w dostępie do Serwisu powstałych z przyczyn leżących po stronie Swan Payments, Swan Payments przedłuży dostęp do Materiałów Odpłatnych o czas, w którym dostęp ten był niemożliwy. Przedłużenie dostępu następuje po przesłaniu przez Użytkownika Zarejestrowanego informacji o przerwie w dostępie do Serwisu w trybie opisanym w pkt 7 Regulaminu. Swan Payments nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za brak dostępu do Internetu w sieciach bezprzewodowych, albo za niewystarczającą przepustowość łączy do  Internetu.

9.5. Na stronie www.Swan-McAdemy.com znajdują się linki do innych stron internetowych. Przekierowanie Użytkownika do takich stron nie oznacza zawłaszczenia przez Swan Payments jakichkolwiek praw do takich stron internetowych ani publikowanych na nich treści. Za publikowane na nich treści odpowiadają podmioty zarządzające tymi stronami. 

 

10. PRZETWARZANIE DANYCH

 

10.1. W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania usług przez Swan Payments podczas Rejestracji Użytkownik jest proszony o udostępnienie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody na podanie adresu e-mail oraz innych określonych w procesie Rejestracji danych wyklucza możliwość korzystania z usług Serwisu polegających na założeniu Konta i dostępu do Materiałów Odpłatnych i Nieodpłatnych, co do których zastrzeżono obowiązek Rejestracji.

10.2. Administratorem danych osobowych jest Swan Payments. Swan Payments dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności Użytkowników. Jako administrator danych osobowych Swan Payments stosuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. 

10.3. Korzystający z Serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Swan Payments jego danych osobowych w celu świadczenia usług określonych w Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). 

10.4. Dane osobowe podane przez Użytkownika są wykorzystywane w celu weryfikowania czy spełnia on warunki Regulaminu, kontaktowania się z nim, nawiązania, wykonywania, zmiany lub rozwiązania Umowy, a ponadto do rozliczenia usług. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie newslettera dane osobowe są także wykorzystane w celu przesyłania informacji o aktualnej ofercie Serwisu. 

10.5. Użytkownik ma prawo wglądu do własnych danych, ich zmiany lub poprawiania, a także prawo zgłoszenia żądania usunięcia danych.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

11.1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 września 2016 roku 

11.2. Regulamin Serwisu jest udostępniony pod adresem www.Swan-McAdemy.com w sposób, który umożliwia jego pobranie, wydrukowanie i utrwalenie.

11.3. Swan Payments ma prawo zmiany Regulaminu ze względu na wpływające na postanowienia Regulaminu zmiany w organizacji, rodzaju, warunkach, funkcjonalności i zakresie usług świadczonych przez Swan Payments, a także zmiany techniczne, technologiczne, informatyczne lub zmiany przepisów obowiązującego prawa. O proponowanych zmianach Regulaminu oraz dacie ich wejścia w życie Użytkownicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej www.Swan-McAdemy.com, a Użytkownicy Zarejestrowani także poprzez przesłanie wiadomości e-mail nie później niż na 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie. 

11.4. Zmiany Regulaminu w odniesieniu do usług na czas nieokreślony wiążą Użytkownika, o ile ten w terminie 14 dni od dnia udostępnienia mu propozycji zmian nie wypowie umowy o świadczenie tych usług. Usługi na czas określony rozpoczęte przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu są świadczone na dotychczasowych zasadach do upływu okresu ich trwania.

11.5. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności może on zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów, a także organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Zasady dostępu do procedur polubownego rozpatrzenia sporu dostępne są w siedzibach wskazanych instytucji i organizacji oraz na ich stronach internetowych. Szczegółową informację oraz pomoc, a ponadto także adresy instytucji i organizacji można pozyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem https://uokik.gov.pl/konsumenci.php.

11.6. Swan Payments informuje także, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowa ODR Unii Europejskiej służąca do pozasądowego rozstrzygania sporów drogą elektroniczną. 

11.7. W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy.

 

 

 

Załącznik nr 1 1)

do regulaminu korzystania z serwisu www.Swan-McAdemy.com 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Swan Payments Sp. z o.o.

ul. Bielawska 14A

05-520 Konstancin-Jeziorna

e-mail: McAdemy@Swan-Payments.com 

 

Oświadczenie od odstąpieniu

Ja niżej podpisany niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dotyczącej korzystania z materiału zamieszczonego w serwisie www.Swan-McAdemy.com:

1. Nazwa materiału ……………………………………..

 

2. Data zawarcia umowy ……………………………….

 

 

Dane Użytkownika

Imię i nazwisko ……………………………………………..

Adres korespondencyjny ……………………………………

Adres e-mail ………………………………………………..

 

_____________ __________________

Data Podpis

1) Wzór opracowany na podstawie załącznika nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.SWAN-MCADEMY.COM  
DEFINICJE
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
SWAN PAYMENTS
Swan Payments Sp. z o.o. spółka w organizacji z siedzibą w Konstancinie Jeziornie, ulica Bielawska 14A, kod pocztowy 05-520, numer NIP [NIP], , kapitał zakładowy 5.000,00 PLN, będąca operatorem Serwisu oraz administratorem danych osobowych uzyskanych w związku z usługami świadczonymi za pośrednictwem tego Serwisu.
SERWIS
Serwis internetowy pod adresem www.Swan-McAdemy.com, który w głównej mierze skierowany jest do specjalistów w dziedzinie płatności mobilnych i elektronicznych, FinTech oraz nowoczesnych technologii w handlu. W ramach Serwisu i na zasadach określonych w Regulaminie Swan Payments świadczy usługi w drodze elektronicznej, przede wszystkim polegające na umożliwieniu dostępu do Materiałów. Serwis jest w głównej mierze prowadzony w języku angielskim. 
UŻYTKOWNIK
Jakakolwiek osoba korzystająca lub wizytująca Serwis. 
UŻYTKOWNIK ZAREJESTROWANY
Użytkownik będący osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, dla której w wyniku pozytywnego procesu Rejestracji utworzone zostało indywidualne Konto Użytkownika.
MATERIAŁY
Publikacje, prezentacje, szkolenia, webinaria i inne treści o dowolnej formie, w szczególności tekstowej, graficznej, fotograficznej, dźwiękowej, audiowizualnej, objęte prawami autorskimi i udostępniane w Serwisie na zasadach określonych w Regulaminie przez Swan Payments. Materiały są udostępnianie w języku angielskim lub innych językach.
MATERIAŁY NIEODPLATNE
Materiały, do których dostęp mają Użytkownicy, przy czym dostęp do całości lub części tych Materiałów może być zastrzeżony dla Użytkowników Zarejestrowanych. 
MATERIAŁY ODPŁATNE
Materiały, dostęp do których zastrzeżony jest dla Użytkowników Zarejestrowanych i co do których zastrzeżono odpłatność, o czym Użytkownicy są informowani przed rozpoczęciem korzystania z tych Materiałów.
UMOWA
Umowa zawierana między Użytkownikiem Zarejestrowanym a Swan Payments, umożliwiająca Użytkownikowi Zarejestrowanemu korzystanie z Materiałów.
KONTO 
Prowadzone przez Swan Payments dla Użytkownika Zarejestrowanego pod unikalną nazwą (login) konto, umożliwiające Użytkownikowi Zarejestrowanemu logowanie się do Serwisu w celu skorzystania z Materiałów Odpłatnych oraz Materiałów Nieodpłatnych, co do których zastrzeżono obowiązek Rejestracji.
REJESTRACJA
Procedura zakładania Konta Użytkownika w Serwisie.
REGULAMIN
Niniejszy Regulamin Serwisu, dostępny na stronie www.Swan-McAdemy.com. Regulamin reguluje prawa Użytkowników posiadających status konsumenta. Zasady świadczenia usług w ramach Serwisu przez Swan Payments na rzecz pozostałych osób i podmiotów określa umowa z nimi zawarta. 
INFORMACJE OGÓLNE
Serwis jest platformą internetową, która w głównej mierze skierowana jest do specjalistów w dziedzinie płatności mobilnych i elektronicznych, FinTech oraz nowoczesnych technologii omni-channel w handlu.
Serwis umożliwia Użytkownikowi korzystanie z Materiałów. Materiały mogą mieć charakter Materiałów Nieodpłatnych lub Materiałów Odpłatnych. 
W celu skorzystania z Serwisu niezbędny jest dostęp do sieci Internet o przepustowości co najmniej .................. Dostęp do Serwisu uzyskują Użytkownicy za pośrednictwem:
komputera z:
systemem operacyjnym: MS Windows 7, Mac OS.10.X, lub ich nowszych wersji
przeglądarką internetową z włączoną funkcją obsługi plików cookies oraz Java Scrit, Microsoft Internet Eksplorer 9.0, ...................., .................. lub ich nowszych wersji
wtyczką w przeglądarkach: ................ , ................ 
urządzenia mobilnego (tablet, telefon komórkowy, smartfon, palmtop) z:
systemem operacyjnym Android ..., iOS ...,  Windows Phone .... lub ich nowszych wersji,
przeglądarką internetową ............................,
Do prawidłowego korzystania z Materiałów video niezbędne jest posiadanie oprogramowania ........................................... : Windows Media Player ....... , Adobe Flash Player ......... lub ich nowszych wersji. 
Korzystanie z Serwisu za pomocą przeglądarki internetowej może wiązać się z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet na rzecz dostawcy usług, zgodnie z jego cennikiem usług.   
Serwis działa w oparciu o technologię plików „cookies”. Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez Swan Payments są zawarte w Polityce prywatności w części „Terms & Policies” na portalu.     
Serwis oraz jego zasoby podlegają ochronie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta. Użytkownik jest proszony o zapoznanie się i akceptację niniejszego Regulaminu przed założeniem Konta. 
Swan Payments zapewnia następujące metody kontaktu dla wszystkich korzystających z Serwisu:
e-mail: McAdemy@swan-payments.com 
adres korespondencyjny: Swan Payments Sp. z o.o., ul. Bielawska 14A, kod pocztowy 05-520, Konstancin Jeziorna, Polska
USŁUGI SWAN PAYMENTS
W ramach niniejszego Serwisu Swan Payments świadczy usługi drogą elektroniczną. Usługi te polegają na:
zakładaniu, utrzymywaniu i likwidowaniu Kont Użytkowników;
umożliwianiu dostępu do Materiałów, w tym do Materiałów Odpłatnych na podstawie Umowy;
umożliwiania Użytkownikom Zarejestrowanym prowadzenia w Serwisie aktywności, o których mowa w pkt 6 Regulaminu;
przesyłania newslettera.
Usługi, o których mowa w pkt 3.1 świadczone są nieodpłatnie przez czas nieoznaczony, za wyjątkiem umożliwiania dostępu do Materiałów Odpłatnych na podstawie Umowy, które świadczone są odpłatnie przez czas oznaczony.
Wszystkie usługi świadczone przez czas nieoznaczony mogą być wypowiedziane przez Użytkownika w każdym czasie i bez podania przyczyny poprzez przesłanie wypowiedzenia do Swan Payments na adresy wskazane w pkt. 2.9 Regulaminu. 
W przypadku, w którym wypowiedzenie dotyczące usług, o których mowa w pkt 3.1 (a) następuje przed upływem terminu świadczenia usług polegających na udostępnianiu Materiałów Odpłatnych, bieg tego okresu wypowiedzenia następuje z dniem zakończenia świadczenia usług udostępniania Materiałów Odpłatnych. 
KORZYSTANIE Z MATERIAŁÓW
Swan Payments dostarcza w ramach Serwisu Materiały, które nie są zapisane na nośniku materialnym. Sposób udostępnienia Materiału zależy od rodzaju danego Materiału i może polegać na możliwości jego odczytania, odtworzenia, odsłuchania, bez prawa do jego kopiowania, utrwalania lub odsprzedaży, tj. wszelkie odczytywanie, odtwarzanie, odsłuchiwanie materiałów następuje on-line w technologii streamingu bez tworzenia kopii na lokalnym urządzeniu.
Korzystanie z Materiałów Nieodpłatnych nie wymaga rejestracji, chyba że w odniesieniu do danych Materiałów Nieodpłatnych zastrzeżono obowiązek Rejestracji. 
Korzystanie z Materiałów Odpłatnych jest zastrzeżone wyłącznie dla Użytkowników Zarejestrowanych. 
Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do Materiałów Odpłatnych poprzez zawarcie ze Swan Payments Umowy. Umowa jest zawierana w drodze elektronicznej,  co następuje poprzez wybór Materiału Odpłatnego oraz dokonanie zapłaty za dostęp. O obowiązku zapłaty Użytkownik Zarejestrowany jest informowany podczas finalizowania zamówienia dzięki przyciskowi „ORDER and PAY” 
Swan Payments przesyła niezwłocznie na adres e-mail Użytkownika Zarejestrowanego potwierdzenie zawarcia Umowy, z chwilą jego otrzymania przez Użytkownika Zarejestrowanego dochodzi do zawarcia Umowy.
Ceny poszczególnych Materiałów podane są przy danym Materiale i są cenami brutto, tj. zawierają podatki. Podane ceny są cenami w euro. 
Płatności za Materiały dokonywane są przy wykorzystaniu karty lub za pośrednictwem serwisu płatniczego, do którego Użytkownik Zarejestrowany zostanie skierowany po zatwierdzeniu zamówienia. Korzystanie z serwisu płatniczego odbywa się zgodnie z regulaminem tego serwisu. Jeżeli płatność nie nastąpi w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, uznaje się że zamówienie zostało anulowane przez Użytkownika Zarejestrowanego.
Materiał zostaje udostępniony Użytkownikowi Zarejestrowanemu z chwilą dokonania zapłaty, a następnie wyboru przycisku „GO TO PRODUCT” albo „READ MORE”.  Wybór przycisku oznacza zgodę Użytkownika Zarejestrowanego na pełne wykonanie usługi i powoduje